SÚŤAŽ: Kniha pod stromček

Knižný darček pod stromček

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Kniha pod stromček (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/instagram/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže  MagnaStore.sk (ďalej len „štatút“).

 

 

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

Obchodné meno: Magna Publishing, s.r.o.
Sídlo: Pekárska 14/160, 917 01 Trnava
IČO: 50 766 171
Zapísaný v registri: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka 39521/T
DIČ: 2120469351
IČ DPH: SK2120469351
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

 

 1. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Predmetom súťaže je:
 2. a) pridanie like na facebook/follow na instagram stránku vyhlasovateľa
 3. b) verejné zdieľanie príspevku
 4. c) objednávka na webovej stránke vyhlasovateľa

 

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 

 1. Súťaž trvá odo dňa 22.11.2018 od 12:00 hod. do dňa 06.12.2018 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 06.12.2018 do 23:59 hod vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

 

 

 1. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

 

 1. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu dané podmienky: Predmetom súťaže je pridanie like na facebook/follow na instagram stránku vyhlasovateľa, verejné zdieľanie príspevku a objednávka na webovej stránke vyhlasovateľa.

 

 

 1. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

 

 1. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

 

 1. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

 

 1. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

 

 1. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

 

 1. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

 

 • Knižný box 5 kníh (Šťastie prichádza v intervaloch, Babkobrepty, Click I. Interactive English. Pupil´s book, Láska po arabsky, Nôž) (ďalej len „hlavná cena“),
 • Knižný box 3 kníh (Poháre túžby, Bojovníci dúhy, Kontakt) (ďalej len „cena č. 2“),
 • Séria V zajatí (ďalej len „cena č. 3“)

 

(hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)

 

 1. Hodnota hlavnej ceny je 58,67,- EUR (slovom: päťdesiatosem eur 67/100 centov).

 

 1. Hodnota ceny č. 2 je 30,40,- EUR (slovom: tridsať eur 40/100 centov).

 

 1. Hodnota ceny č. 3 je 26,70,- EUR (slovom: dvadsaťšesť eur 70/100 centov).

 

 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

 

 

 1. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 13.12.2018.

 

 1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov online žrebovaním na instagrame vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

 

 1. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

 

 1. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní správou cez sociálnu sieť facebook/emailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční kuriérom.

 

 1. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej/instagramovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom/Instagramom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Trnave dňa 22.11.2018

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

 

   
Rudolf Kocmál – konateľ

Magna Publishing, s.r.o.

   

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *